Monday, April 15, 2013

 NEWS Import outlook


3DS Tomodachi Collection: Shin Seikatsu Nintendo
PS3 Naruto Shippuden: Narutimate Storm 3 Bandai Namco
PSP 7th Dragon 2020-II Sega
  Amnesia: Crowd Otomate
  Jansei Gakuen Chrono * Magic Boost On
  Tsukikage no Kusari: Sakuran Paranoia Takuyo

No comments: